Ziedot
Atgriezties

Finanses un sociālās garantijas pēc ārpusģimenes aprūpes

Atbalsta apkopojums, kas saistīts ar finansēm un sociālajām garantijām jauniešiem, kuri pilngadību sasniedz audžuģimenē, aizbildņa ģimenē vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē. 
          Informācija atjaunota 2023.gada martā.

Atbalsta sniegšanu bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās nosaka likumdošana. Visi svarīgākie valsts tiesību akti atrodami vietnē likumi.lv.

TE vari izlasīt spēkā esošos Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumus Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās".

TE vari izlasīt Bērnu tiesību aizsardzības likumu. Noteikumi nr.857 izdoti saskaņā ar šī likuma 12.panta ceturto daļu un 43.panta pirmo daļu

TE vari apskatīt Labklājības ministrijas 2021.gadā sagatavoto inforgrafiku par visu pieejamo atbalstu.

Daļu atbalsta nodrošina valsts, bet daļu -  tā pašvaldība, kuras bāriņtiesa tika pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu ārpusģimenes aprūpē. Tāpēc svarīgi sazināties ar šīs pašvaldības sociālo dienestu. 

Katram jaunietim, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē, sešus mēnešus pirms savas 18.dzimšanas dienas jāsaņem Bāriņtiesas vēstule par sociālajām garantijām - tur jābūt arī svarīgākajai kontaktinformācijai, kā un ar ko sazināties.